น.ส. กติกา แก้วคำ เลขที่ 26 ม.6/9
น.ส. เสาวนิต จันทร์ผัดดี เลขที่ 35 ม.6/9


นาย ธีรวัฒน์ สีธิ เลขที่5 ม.6/9
นาย ชัชนันท์ วังคชาภรณ์ เลที่ 12 ม.6/9


น.ส.สลิลทิพย์ อินนา เลขที่ 34 ชั้นม..6/9
น.ส.อภิญญา ปนันตา เลขที่ 36 ชั้น ม.6/9


นาย นันทวัฒน์ พูลจำปา เลขที่ 16 ชั้นม.6/9


น.ส ทิพวรรณ เขื่อนคำ เลขที่ 29 ม. 6/9
น.ส กรรณิการ์ ฝั้นเบ้า เลขที่ 28 ม. 6/9


น.สกรนิกา กาวิน เลขที่ 20 ชั้นม.6/9
น.สกมลวรรณ ใจมาคำ เลขที่27 ชั้น ม.6/9

Advertisements